Shanghai - parking, Kina.

Shanghai parking ccb .jpg